Oferta edukacyjna Gimnazjum nr 11 2016-2017

Oferta edukacyjna Gimnazjum nr 11 w Rzeszowie na rok szkolny 2016/2017

Niniejsza oferta edukacyjna dla uczniów, którzy rozpoczną naukę w klasie pierwszej Gimnazjum nr 11 w roku szkolnym 2016/2017, ma na celu pomóc szóstoklasistom  w wyborze oddziału.

Pragniemy podkreślić, że zaproponowane klasy nie są profilami. A zatem  w każdym z tych oddziałów realizowana będzie podstawa programowa dla gimnazjów zgodnie z Rozporządzeniem MEN.

We wszystkich klasach pierwszym językiem obcym jest język angielski.

Ideą utworzenia klas tematycznych jest skupienie w jednym oddziale uczniów  o zbliżonych zainteresowaniach, aby m.in. zwiększyć efektywność nauczania i zapewnić uczniom maksymalną liczbę atrakcyjnych nieobowiązkowych zajęć dodatkowych.

Zapewne znajdą się tacy uczniowie, którzy wybiorą klasę nie ze względu  na swoje zainteresowania czy predyspozycje, lecz ze względu na drugi język obcy nauczany w danym oddziale. Uczniowie ci powinni pamiętać, że niezależnie od swojego wyboru będą mogli poszerzać wiadomości i umiejętności z interesujących ich dziedzin wraz z uczniami   z innych oddziałów na dodatkowych zajęciach nieobowiązkowych.


klasa-jezykowa

Klasa językowa angielsko – hiszpańska/niemiecka

(drugi język obcy do wyboru to hiszpański lub niemiecki)

Celem utworzenia klasy językowej angielsko-hiszpańskiej/niemieckiej jest rozwijanie zainteresowań i pasji językowych uczniów, poznanie szeroko pojętych kultur krajów anglo -, hiszpańsko – i niemieckojęzycznych jako źródeł uczenia się języków, poszerzanie kompetencji językowych z zakresu posługiwania się angielskim i hiszpańskim/ niemieckim , przygotowanie uczniów do dalszego kształcenia w szkołach średnich w klasach realizujących naukę wymienionych języków w zakresie rozszerzonym.

Proponujemy:

 • rozszerzony materiał z języka angielskiego, hiszpańskiego i niemieckiego realizowany  na zajęciach dodatkowych ze szczególnym uwzględnieniem sprawności komunikacyjnych oraz znajomości kultur nauczanych języków,
 • przygotowanie uczniów do egzaminu gimnazjalnego oraz konkursów kuratoryjnych, szkolnych i komercyjnych o zasięgu wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym,
 • wykorzystanie nowoczesnych narzędzi informatycznych w nauczaniu języków obcych, między innymi: e-podręczników, tablic multimedialnych z profesjonalnym oprogramowaniem, rzutników multimedialnych, komputerów, zasobów internetowych i in.,
 • lekcje, testy, ćwiczenia i materiały dodatkowe na szkolnej platformie e-learningowej,
 • edukacyjne projekty badawcze realizowane przez uczniów,
 • spotkania, zajęcia kulturoznawcze i konwersacje z rodzimymi użytkownikami języków angielskiego, hiszpańskiego i niemieckiego,
 • wyjścia uczniów na imprezy popularyzujące kulturę krajów anglo -, hiszpańsko – i niemieckojęzycznych.

klasa-matematyczno-informatyczna

 

Klasa matematyczno – fizyczno – informatyczna

(drugi język obcy do wyboru to hiszpański lub niemiecki)

Klasa matematyczno-fizyczno-informatyczna jest proponowana przede wszystkim uczniom, którzy najbardziej lubią przedmioty ścisłe, interesują się politechnicznymi dziedzinami nauki i chcieliby znacznie poszerzyć wiedzę i umiejętności w tym zakresie, a w szkole ponadgimnazjalnej pragną kontynuować kształcenie w klasach o profilu matematycznym, fizycznym, informatycznym czy technicznym.

Proponujemy:

 • rozszerzony materiał z matematyki, fizyki i informatyki (później także techniki) realizowany na zajęciach dodatkowych z tych przedmiotów,
 • przygotowanie uczniów do konkursów matematycznych, fizycznych i informatycznych o zasięgu wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym
 • wykorzystanie nowoczesnych narzędzi informatycznych w nauczaniu matematyki i fizyki  (e-podręczniki, animacje, programy komputerowe, np. GeoGebra i in.),
 • praktyczne zajęcia i projekty z matematyki oraz dodatkowe doświadczenia z fizyki,
 • dodatkowe materiały ćwiczeniowe dostępne na stronie www szkoły,
 • udział uczniów w akcjach edukacyjnych,
 • wyjazdy uczniów na imprezy popularyzujące nauki matematyczno-przyrodnicze, takich jak Festiwal Nauki, Interaktywny Piknik Wiedzy, Centrum Nauki i in.,
 • autorski program nauczania informatyki oparty na ćwiczeniach oraz metodach problemowych i projektowych,
 • lekcje i materiały ćwiczeniowe z informatyki na platforie e-learningowej,
 • udział w kursie programowania w języku Java, JavaScript, C++, PHP/MySQL  i w  środowisku Wisual Studio (Visual Basic, C#, Visual C),
 • naukę tworzenia serwisów www w oparciu o CMS Joomla lub WordPress oraz aplikacji na urządzenia mobilne (Android, Windows, Apple),
 • możliwość ukończenia kursu Cisco IT Essentials oraz kursu z elektrotechniki/robotyki Arduino Uno.

 klasa-prozdrowotna

Klasa przyrodniczo – prozdrowotna

(drugi język obcy do wyboru to hiszpański lub niemiecki)

Ofertę adresujemy przede wszystkim do uczniów, dla których pasją jest poznawanie i rozwijanie swoich zainteresowań z zakresu biologii, chemii i geografii, preferują zdrowy i ekologiczny styl życia i którzy swoją przyszłość wiążą przede wszystkim z naukami przyrodniczymi, medycznymi i związanymi z ochroną środowiska.

Proponujemy:

 • rozszerzony materiał z biologii, chemii i geografii realizowany na zajęciach dodatkowych,
 • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych na kółkach przedmiotowych,
 • dodatkowe zadania (ćwiczenia, projekty edukacyjne),
 • przygotowanie i udział w konkursach przedmiotowych, prozdrowotnych, ekologicznych i turystycznych
 • udział w akcjach, konkursach, przedsięwzięciach oraz eksperymentach naukowych
 • lekcje biologii i geografii w terenie,
 • udział w atrakcyjnych innowacyjnych zajęciach opartych na metodach praktycznego zdobywania wiedzy,
 • doświadczenia biologiczne i chemiczne z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu,
 • współpracę z rzeszowskimi uczelniami wyższymi oraz laboratorium analitycznym Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 w Rzeszowie,
 • możliwość uczestnictwa w kursie pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • promowanie zdrowego stylu życia,
 • udział w ciekawych przedsięwzięciach i projektach prozdrowotnych i proekologicznych,
 • dla chętnych dodatkowe bezpłatne zajęcia relaksacyjno – korekcyjne, m.in. na pływalni.

klasa-humanistyczna

Klasa humanistyczno-artystyczna

(drugim język obcy do wyboru to francuski lub niemiecki)

To klasa przede wszystkim dla uczniów wrażliwych na słowo mówione i pisane,  na muzykę i sztuki plastyczne, którzy kochają literaturę, sztukę, są aktywni twórczo, mają dziennikarskie zacięcie, a także pasjonują się historią i chętnie udzielają się w wolontariacie.

Proponujemy:

 • wyjścia do kina, teatru, filharmonii i muzeum,
 • pozalekcyjne zajęcia wokalne, taneczne, teatralne i dziennikarskie,
 • przygotowanie i udział w konkursach przedmiotowych i artystycznych,
 • możliwość współredagowania biuletynu szkolnego i szkolnej kroniki,
 • sprawdzenie się w roli dziennikarzy radiowych i lektorów w internetowym radiu gimnazjalnym i szkolnym radiowęźle,
 • możliwość publikacji własnej twórczości: pisarskiej – w tomikach poezji i opowiadań wydawanych przez Gimnazjum, filmowej – na stronie internetowej, malarskiej i fotograficznej – na szkolnych i środowiskowych wystawach,
 • udział w interesujących akcjach środowiskowych i ogólnopolskich (Koncert Gimnazjalny, Noc Muzeów, WOŚP, narodowe czytanie arcydzieł literatury, akcje charytatywne i in.),
 • możliwość rozwijania zdolności aktorskich, recytatorskich ,wokalnych w szkolnym teatrze, zespole wokalnym, tańca nowoczesnego oraz podczas szkolnych i środowiskowych uroczystości,
 • udział w miejskich imprezach historycznych i kulturalnych,
 • współpraca z instytucjami, takimi jak: IPN, Bractwo Rycerskie, Uniwersytet Rzeszowski, MDK, radio, prasa;
 • udział w warsztatach Rockowej Szkoły Muzycznej,
 • poznanie elementów grafiki komputerowej, np. wektorowej i bitmapowej.